FORMULARIO DE ADHESIÓN PARA A DIFUSIÓN DE OFERTAS DE EMPREGO

  Datos da entidade

  Nome da entidade*

  Razón social*

  CIF*

  Sector de actividade*

  Código postal*

  Enderezo*

  Localidade*

  Provincia*

  Datos da persoa de contacto

  Nome*

  Apelidos*

  Cargo*

  Correo electrónico*

  Teléfono*

  Desexo formalizar o protocolo de adhesión*

  (*) Nota: Todos os campos son obrigatorios para poder enviar o formulario.


  Infórmase que os datos de carácter persoal serán incorporados nun ficheiro automatizado, sendo tratados de forma totalmente confidencial e unicamente poderán ser usados para o estrito cumprimento das funcións derivadas da acción indicada. A finalidade coa que se recollen estes datos é a xestión dos datos persoais vinculados ás persoas de contacto que representan ás empresas/entidades que realizan a solicitude de adhesión. Pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, oposición, limitación portabilidade e supresión dos seus datos ou retirar, se é o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou no lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle nesta páxina informativa.