Repositorio de información sobre apoios e subvencións con significación para o emprego

Tipo de axuda:

Emprego autónomo| Emprendemento
Axudas destinadas á consolidación e ao fortalecemento do tecido empresarial a través do apoio ao investimento en bens inventariables (PEL-Emprende Investimento) - 2024
Código: BDNS 739461
Data de publicación: 19/01/2024
Inicio solicitude: 22/01/2024
Remate solicitude: 22/02/2024

Entidade promotora:

Deputacion da Coruña

Obxecto da axuda

Esta Resolución ten por obxecto publicar a convocatoria das axudas para contribuír á consolidación e ao fortalecemento do tecido empresarial nos concellos da provincia da Coruña con poboación inferior a 10.000 habitantes a través do apoio ao investimento en bens inventariables de pequenas, medianas empresas, microempresas e persoas autónomas en calquera das modalidades xurídicas existentes.

Descrición da axuda

Terán a consideración de gastos subvencionables dentro desta liña, aqueles gastos que resulten estritamente necesarios para o desenvolvemento da/s actividade/s subvencionada/s dada/s de alta no Certificado de situación censual presentado no momento da solicitude e que se atopen dentro dos seguintes códigos de concepto de gasto:

Aplicacións informáticas

Maquinaria

Mobiliario

Equipos para procesos de información

As entidades poderán presentar un orzamento mínimo de gasto de 3.500,00 € e un máximo de 25.000,00 €, do cal poderán solicitar, como máximo, o 70%.

O importe mínimo da subvención será de 2.450,00€ e o importe máximo será de 17.500,00€.

Os investimentos subvencionables serán aqueles realizados entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2024.

Os xustificantes de gasto terán que estar expedidos no período sinalado, aínda que os pagos poderán realizarse como data límite ata a presentación da xustificación da axuda.

Colectivo obxectivo

Empresas | Persoas traballadoras autónomas

Persoas beneficiarias

Estas axudas van dirixidas a pequenas, medianas empresas, microempresas e persoas autónomas, promotoras de iniciativas empresariais que estean desenvolvendo unha actividade con ánimo de lucro que teñan o domicilio fiscal e como mínimo un centro de traballo nun concello da provincia da Coruña con poboación inferior a 10.000 habitantes ou que, non dispoñendo de centro de traballo, conste no Certificado de Situación Censual que a actividade se desenvolve fora dun local determinado ou non conste onde se desenvolve.

Con este navegador móvete á seguinte (dereita) ou anterior (esquerda) axuda publicada.