Repositorio de información sobre apoios e subvencións con significación para o emprego

Tipo de axuda:

Emprego autónomo| Emprendemento| Inserción
Pago único da prestación por desemprego - Capitalización da prestación
Código: Sen código
Data de publicación: 01/01/2023
Inicio solicitude: 01/01/2023
Remate solicitude: 31/12/2024

Entidade promotora:

Ministerio de Trabajo y Economía Social

Obxecto da axuda

O pago único da prestación por desemprego é unha prestación económica mensual xestionada e abonada polo Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que se percibe trala perda involuntaria dun emprego, en función das cotizacións realizadas durante os períodos traballados.

Inclúe a cotización á Seguridade Social por xubilación, incapacidade temporal, invalidez, morte e supervivencia, protección á familia e asistencia sanitaria. Ademais compleméntase con accións de formación e inserción laboral, xestionadas polos Servizos Públicos de Emprego.

É unha medida que busca fomentar e facilitar iniciativas de emprego por conta propia entre persoas que estean a percibir a prestación por desemprego de nivel contributivo, abonando o valor actual do importe da prestación que reste por percibir a aquelas persoas beneficiarias que pretendan:

  • Incorporarse de forma estable como socios/as traballadores/as ou de traballo en cooperativas ou en sociedades laborais xa constituídas, ou constituílas, aínda que se mantivo un contrato previo coas mesmas.
  • Desenvolver unha actividade como persoas traballadoras autónomas. Non se incluirán neste caso quen se dean de alta como traballadores/as autónomos/as economicamente dependentes, asinando un contrato cunha empresa coa que mantivesen unha relación contractual inmediatamente anterior á situación legal de desemprego ou que pertenza  ao mesmo grupo empresarial daquela.
  • Destinar o importe a realizar unha achega ao capital social dunha entidade mercantil de nova creación ou creada nun prazo máximo de 12 meses anteriores á achega, a condición de que se vaia a posuír o control efectivo da sociedade, se vaia a exercer na mesma unha actividade profesional e prodúzase un alta na Seguridade Social no Réxime Especial de Traballadores por Conta Propia ou no Réxime Especial de Traballadores do Mar.

Descrición da axuda

Calcúlase en función das cotizacións realizadas nos últimos 6 anos, sempre que non se tiveron en conta para unha prestación anterior, con arranxo a unha escala.

O importe diario é o 70 % da base reguladora calculada segundo as bases de continxencias profesionais dos 180 últimos días cotizados, exceptuando as horas extraordinarias durante os 6 primeiros meses de dereito e o 50 % a partir de devandito período.

As modalidades de solicitude dependerán da actividade que se vaia realizar:

  • Como persoa traballadora autónoma ou persoa traballadora autónoma socia dunha sociedade mercantil.
  • Como persoa socia traballadora de carácter estable nunha cooperativa existente ou dunha de nova creación.
  • Como persoa socia de traballo de carácter estable nunha sociedade laboral existente ou dunha de nova creación.

Destacar que esta axuda se pode cobrar nun só pago ou compatibilizala coa prestación por desemprego durante un máximo de 270 días.

Colectivo obxectivo

Persoas desempregadas

Persoas beneficiarias

Poderán ser persoas beneficiarias desta axuda as:

  • Que teñan traballado e cotizado a desemprego polo menos 360 días nos 6 anos anteriores á situación legal de desemprego.
  • Non teñan cumprida a idade ordinaria para xubilarse.
  • Non teñan cobrado unha pensión da Seguridade Social incompatible co traballo.
  • Estean inscritas como demandante de emprego, mantendo a dita inscrición durante todo o período de percepción e subscribir o compromiso de actividade.

A solicitude do pago único ten que ser anterior á data de incorporación á cooperativa, sociedade laboral ou á alta do inicio de actividade como persoa traballadora autónoma.

E desde o día 1 de septembro de 2023 as persoas traballadoras indefinidas que queiran acceder á condición de socios de sociedades laborais ou de cooperativas poderán capitalizar a súa prestación por desemprego sempre que reúnan todos os requisitos, salvo a situación legal de desempleo. Para conocer toda la información entra en "Capitaliza tu prestación".

Con este navegador móvete á seguinte (dereita) ou anterior (esquerda) axuda publicada.