Repositorio de información sobre apoios e subvencións con significación para o emprego

Tipo de axuda:

Contratación| Formación e práctica
Programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida e a formación de persoas asalariadas - 2024
Código: TR349F
Data de publicación: 29/01/2024
Inicio solicitude: 05/02/2024
Remate solicitude: 30/09/2024

Entidade promotora:

Consellería de Emprego, Comercio e Emigración

Obxecto da axuda

Esta Orde ten por obxecto publicar as bases e a convocatoria dos incentivos á contratación indefinida inicial e a formación de persoas desempregadas realizada polas persoas traballadoras autónomas ou por persoas profesionais con domicilio fiscal na Comunidade Autónoma de Galicia co fin de promover a consolidación do emprego autónomo.

A finalidade do programa é favorecer a creación de novos empregos estables e contribuír ao crecemento de pequenas unidades produtivas con potencialidade para a creación de emprego, a través da concesión dunha contía fixa que contribúa a que as persoas autónomas fagan fronte á contratación de persoas traballadoras.

Descrición da axuda

Este programa inclúe dous tipos de axudas compatibles entre si:

1. Bono de contratación, por medio do cal proporcionarase unha subvención para a contratación indefinida inicial de persoas desempregadas realizadas por persoas traballadoras autónomas ou persoas profesionais con domicilio social e fiscal en Galicia.

Serán subvencionables as contratacións que cumpran os seguintes requisitos:

a) Que as persoas contratadas sexan desempregadas conforme o concepto definido na Orde. Non obstante, non se requirirá a inscrición no Servizo Público de Emprego de Galicia no caso de persoas que estean nalgún dos casos recollidos no artigo 4.1.a) do Real decreto ley 1/2023, do 10 de xaneiro, de medidas urxentes en materia de incentivos á contratación laboral e mellora da protección social das persoas artistas.

b) Que as contratacións se realicen dentro do período subvencionable, que comprende desde o 30 de setembro de 2023 e ata o 29 de setembro de 2024, ambas as dúas datas incluídas.

c) Que as contratacións teñan lugar con anterioridade ou no mesmo día da solicitude de axudas.

d) Que estean comunicadas ao Servizo Público de Emprego, a través da aplicación Contrat@. no prazo de 10 días hábiles desde o seu inicio.

A contratación deberá ser indefinida inicial, incluídos os contratos fixos descontinuos. O período de actividade no caso do contrato fixo descontinuo deberá ter unha duración mínima de 6 meses cada ano.

O contrato poderá ser a tempo completo ou a tempo parcial, neste último caso para ser subvencionable deberá ter unha xornada mínima do 50%, desde o seu inicio, respecto da xornada a tempo completo establecida no convenio colectivo de aplicación ou, na súa falta, da xornada ordinaria máxima legal.

Subvenciónanse ao abeiro desta Orde a primeira, a segunda e a terceira contratación indefinida inicial que realice a persoa autónoma ou a persoa profesional.

As contratacións indefinidas iniciais terán os seguintes incentivos:

I. Primeira persoa traballadora indefinida desempregada: 7.500 €. A contía será de 9.000 € cando a persoa desempregada se encadre nalgún dos seguintes colectivos, non acumulables:

a) Muller.

b) Persoas desempregadas de longa duración.

c) Maiores de 52 anos.

d) Persoas con discapacidade.

e) Persoas en situación ou risco de exclusión social.

f) Persoas emigrantes retornadas.

g) Persoas estranxeiras.

II. Segunda e terceira persoa traballadora indefinida: 9.000 €.

A contía será de 11.000 € cando a persoa desempregada se encadre nalgún dos seguintes colectivos, non acumulables:

a) Muller.

b) Persoas desempregadas de longa duración.

c) Maiores de 52 anos.

d) Persoas con discapacidade.

e) Persoas en situación ou risco de exclusión social.

f) Persoas emigrantes retornadas.

g) Persoas estranxeiras.

Os incentivos sinalados no punto anterior incrementaranse nun 15 % nos seguintes casos, que son acumulables entre si:

a) No caso de que o centro de traballo (ou domicilio fiscal, no caso de carecer deste) da persoa autónoma estea situado nun concello rural.

b) Persoas maiores de 45 anos (non será aplicable no caso de que axuda se conceda polo colectivo de maiores de 52 anos sinalado na letra c) das epígrafes I e II).

c) Persoas trans.

d) Se a persoa incorporada é unha muller nunha profesión ou oficio en que a muller estea subrepresentada, segundo informe do Observatorio do Emprego, tal e como figuran no anexo II da Orde.

Deste xeito, as contías máximas posibles, de aplicarse todos os incrementos, serán:

- Para a primeira persoa traballadora indefinida 14.400 euros.

- Para a segunda e terceira persoa traballadora indefinida 17.600 euros.

2. Bono de formación (opcional), por medio do cal proporcionarase unha subvención ás persoas traballadoras autónomas ou persoas profesionais con domicilio social e fiscal en Galicia, para que leven a cabo accións formativas dirixidas ás persoas traballadoras cuxos contratos se subvencionan por medio desta Orde, co obxecto de mellorar os seus coñecementos e as habilidades relacionadas co posto de traballo.

Para isto teñen que cumprir os seguintes requisitos:

a) A persoa traballadora que recibe a formación e titorización ten que ser a mesma cuxo contrato se subvenciona a través do bono de contratación.

b) A duración da acción formativa será dun mínimo de 70 horas de formación teórica en contidos relacionados co posto de traballo a que asista integramente a persoa traballadora que participa neste programa.

c) A acción formativa terá lugar dentro dos tres primeiros meses desde a data de inicio do contrato da solicitude e deberá estar finalizada o 30 de outubro de 2024.

Esta formación incentivarase cunha axuda de 4.000 euros por cada persoa traballadora cuxo contrato se subvenciona por medio do bono de contratación e que cumpra os requisitos establecidos na Orde.

Colectivo obxectivo

Mulleres | Persoas con discapacidade | Persoas desempregadas | Persoas desempregadas longa duración | Persoas en risco de exclusión | Persoas maiores 45 anos | Persoas mozas SNGX | Persoas retornadas

Persoas beneficiarias

Poderán ser beneficiarias destas axudas as persoas traballadoras autónomas ou as persoas profesionais con domicilio social e fiscal en Galicia, pola primeira, segunda e terceira contratación que realicen con carácter indefinido.