Repositorio de información sobre apoios e subvencións con significación para o emprego

Tipo de axuda:

Contratación
Axudas para a formación de doutores e doutoras en empresas e outras entidades - Doutorados Industriais - 2024
Código: BDNS 749857
Data de publicación: 19/04/2024
Inicio solicitude: 23/04/2024
Remate solicitude: 04/06/2024

Entidade promotora:

Outras
- Axencia Estatal de Investigación

Obxecto da axuda

Esta Resolución ten por obxecto publicar a convocatoria das axudas para a formación de doutores e doutoras en empresas e noutras entidades con capacidade de desenvolver un proxecto de I+D+i incluídas no Programa Estatal para Desenvolver, Atraer e Reter Talento, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica e de Innovación 2021-2023.

A finalidade destas axudas é promover a realización de proxectos de investigación industrial ou de desenvolvemento experimental en empresas e noutras entidades da contorna socioeconómica (entidades privadas sen ánimo de lucro e administracións públicas, que poidan desenvolver un proxecto de I+D+i destinado á transferencia de coñecemento), nos que se enmarque unha tese doutoral, a fin de favorecer a inserción laboral de persoal investigador nestas entidades desde os inicios das súas carreiras profesionais, contribuír á empregabilidade destes investigadores e investigadoras e promover a incorporación de talento no tecido produtivo e socioeconómico para elevar a competitividade do mesmo.

Descrición da axuda

As persoas participantes deberán reunir os seguintes requisitos:

a) Estar en disposición de estar matriculada ou admitida nun programa de doutoramento nunha universidade española, para o curso 2024/2025, no momento da formalización do contrato.

b) Non estar vinculada laboralmente coa entidade coa que solicita unha axuda desta actuación nin con ningunha outra relacionada accionarial ou socialmente coa mesma con anterioridade ao 24 de febreiro de 2023. No caso das empresas «spin-off» e as JEI (Xove Empresa Innovadora en castelá), non será de aplicación este requisito se a vinculación laboral mantívose cunha institución de I+D pública ou privada sen ánimo de lucro que participa no accionariado ou no capital da nova empresa.

c) Non contar cunha participación no capital da entidade que solicita a axuda ou doutra relacionada accionarial ou socialmente coa mesma que supoña unha capacidade de control efectivo, directo ou indirecto, da entidade.

d) Non estar incluída como candidata na solicitude de máis dunha entidade.

e) Non gozar dunha axuda, por un período superior a 12 meses, no marco dalgún dos Plans Estatais ou Nacionais de Investigación Científica, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica, cuxo obxectivo sexa a formación predoctoral a través do desenvolvemento dunha tese doutoral.

f) Non estar en posesión do título de Doutor ou Doutora, por calquera universidade española ou estranxeira.

As axudas terán unha duración de catro anos e a data de inicio do seu cómputo estará comprendida dentro do prazo para a presentación de contratos.

En relación coa axuda para financiar os custos directos de execución do proxecto por parte da entidade beneficiaria, inclúense os seguintes custos:

a) Gastos derivados da contratación da persoa seleccionada. O orzamento financiable da actividade incentivada coa axuda (custo de contratación) componse da suma da retribución bruta máis a cota empresarial á Seguridade Social. A axuda anual para cada un dos contratos dependerá do tipo de proxecto e da entidade beneficiaria.

O custo de contratación máximo financiable anual por axuda será de 30.000 euros, sen prexuízo de que a retribución bruta que figure no contrato poida resultar nun gasto de contratación superior. A retribución salarial mínima durante este período, que se deberá indicar en cada contrato, será de 22.500 euros brutos anuais. As axudas destinaranse necesariamente a cofinanciar o salario e a cota empresarial da Seguridade Social das persoas contratadas durante cada unha das anualidades, consideradas independentemente.

As intensidades brutas máximas das axudas, como porcentaxe do custo da actividade incentivada, son as seguintes:

Denominación da liñaProxectos subvencionables
Pequenas empresasMedianas empresasGrandes empesas
Proxectos de investigación industrial70%60%50%
Proxectos de desenvolvemento experimental45%35%25%

No caso de administracións públicas e de entidades privadas sen ánimo de lucro, se o proxecto está ligado a actividades económicas, a intensidade de axuda máxima aplicable será a mesma que a das grandes empresas recollida na táboa anterior.

Con todo, para estas mesmas entidades, e só no caso que se financien exclusivamente actividades non económicas asignarase unha intensidade de axuda do 100 %, como porcentaxe do custo da actividade incentivada. En tal caso, os posibles ingresos derivados da axuda deberán ser reinvestidos nas actividades non económicas da entidade.

b) Gastos de mobilidade. Outorgarase unha única axuda de 5.500 euros por cada persoa contratada, para o financiamento dunha ou varias estancias, que realicen ditas persoas, en entidades de I+D diferentes ás que estean adscritos co fin de que devandito persoal poida realizar actividades formativas que permitan impulsar o desenvolvemento do proxecto de investigación e/o a tese doutoral.

O gasto xustificable poderá comprender os conceptos de gastos derivados do aloxamento e manutención e gastos derivados de locomoción.

c) Outros gastos de execución do proxecto. Outorgarase unha axuda en función do orzamento solicitado para outros gastos de execución e a intensidade de axuda, cun máximo de 40.000 euros por proxecto. A intensidade de axuda a aplicar será a que figure na resolución de concesión.

Colectivo obxectivo

Persoas desempregadas

Persoas beneficiarias

Poderán ser solicitantes e beneficiarias destas axudas as entidades que estean validamente constituídas no momento da presentación da solicitude de axuda, teñan residencia fiscal ou un establecemento permanente en España e que teñan capacidade de contratación laboral:

a) Empresas, entre as que se inclúen as empresas «spin-off» e as Novas Empresas Innovadoras.

b) Entidades privadas sen ánimo de lucro e administracións públicas contempladas no artigo 2.3 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, que nos seus estatutos ou na normativa que os regule ou no seu obxecto social non teñan a I+D+i entre os seus fins nin como actividade a desenvolver. Así mesmo, deberán poder desenvolver un proxecto de investigación industrial ou de desenvolvemento experimental destinado á transferencia de coñecemento.