Repositorio de información sobre apoios e subvencións con significación para o emprego

Tipo de axuda:

Economía social| Emprendemento| Inserción
Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais - 2024
Código: TR802G
Data de publicación: 01/02/2024
Inicio solicitude: 02/02/2024
Remate solicitude: 16/09/2024

Entidade promotora:

Consellería de Emprego, Comercio e Emigración

Obxecto da axuda

Esta Orde ten por obxecto publicar as bases e a convocatoria das axudas para apoiar o emprendemento en economía social e establecer incentivos para o fomento da incorporación de persoas socias traballadoras ou de traballo en cooperativas ou sociedades laborais, con carácter indefinido ou a proba.

Descrición da axuda

Por cada persoa que se incorpore con carácter indefinido e a xornada completa, a subvención ascenderá a 6.000,00€ con carácter xeral.

Esta contía incrementarase nas porcentaxes que se sinalan a seguir, que son acumulables entre si:

a) Un 25% se a persoa incorporada é unha muller.

b) Un 25% se a persoa incorporada ten discapacidade ou se atopa en situación ou risco de exclusión social.

c) Un 25% se a persoa incorporada ten unha discapacidade con especiais dificultades para a súa inserción laboral que cumpra as condicións definidas.

d) Un 25% se a persoa incorporada ten máis de 45 anos.

e) Un 25% se a persoa incorporada ten a condición de emigrante retornada.

f) Un 25% se a persoa ten a condición de trans.

g) Un 25% no caso de que o centro de traballo a que se incorpora a persoa socia estea situado nun concello rural.

h) Un 25% se se trata dunha cooperativa xuvenil.

i) Un 25% se se trata de unha entidade de nova creación constituída inicialmente con catro ou máis persoas socias traballadoras.

Para a aplicación dos citados incrementos teranse en conta as circunstancias que consten acreditadas no momento de ditar a proposta de resolución.

Por cada mozo ou moza incorporada como persoa socia traballadora ou de traballo a proba a subvención ascenderá a 600,00 € ao mes, por un período de entre 6 e 12 meses.

Cando a dedicación sexa a tempo parcial ou en condición de fixo descontinuo, a contía dos incentivos previstos nos números anteriores reducirase ao 50%.

A contía máxima que poderá ser concedida a unha entidade beneficiaria por subvencións con cargo a este programa será de 67.500,00 €.

Colectivo obxectivo

Mulleres | Persoas con discapacidade | Persoas desempregadas | Persoas en risco de exclusión | Persoas maiores 45 anos | Persoas mozas SNGX | Persoas retornadas

Persoas beneficiarias

Poderán acollerse aos incentivos previstos neste programa as cooperativas e sociedades laborais que incorporen como persoas socias traballadoras ou de traballo con carácter indefinido, en centros de traballo situados na Comunidade Autónoma de Galicia.

Con este navegador móvete á seguinte (dereita) ou anterior (esquerda) axuda publicada.