Repositorio de información sobre apoios e subvencións con significación para o emprego

Tipo de axuda:

Formación e práctica
Subvencións á formación mediante microcréditos, dentro do investimento "Adquisición de novas competencias para a transformación dixital, verde e produtiva" - 2024
Código: BDNS 763496
Data de publicación: 28/05/2024
Inicio solicitude: 29/05/2024
Remate solicitude: 30/09/2025

Entidade promotora:

Servicio Público Estatal de Empleo

Obxecto da axuda

Esta Resolución ten por obxecto publicar a convocatoria das subvencións que terán como finalidade a formación de persoas traballadoras ocupadas e desempregadas, mediante a realización de accións de formación que, de acordo co seu perfil, se destinen a impulsar ou mellorar a súa carreira profesional ou a súa empregabilidade, ou permitan adquirir novas competencias para a transformación dixital, verde e productiva.

Descrición da axuda

Estas subvencións destinaranse a financiar a concesión dunha axuda á formación, nun destes tres ámbitos: dixital, economía verde ou economía produtiva.

Establécense dúas liñas de subvención:

a) Subvencións a persoas ocupadas ou desempregadas que realizasen algunha das formacións dixitais, de economía verde ou produtiva recollidas no Anexo II da convocatoria.

b) Subvencións a entidades impartidoras de formación por cada persoa ocupada ou desempregada formada en accións de formación referidas aos programas formativos incluídos no Catálogo de Especialidades Formativas do Sistema Nacional de Emprego regulado na Orde TMS/283/2019, do 12 de marzo, pola que se regula o Catálogo de Especialidades Formativas no marco do sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral.

No caso da liña de subvención prevista no apartado a) , o custo da formación realizada, haberá de ser, polo menos, de 600 euros, asumindo, no seu caso, a persoa interesada a parte do custo da formación que supere dita axuda.

O custo da formación obxecto de subvención poderá incluír ademais o custo da expedición, no seu caso, das acreditacións ou certificacións da formación realizada e superada, cando ditas acreditacións ou certificacións sexan un requisito para acceder aos postos de traballo relacionados coa devandita formación. En todo caso, poderase incluír o custo de expedición de carnés profesionais, cando se obtiveron tras a realización e superación dun curso relacionado co carné
profesional nun centro acreditado para a realización deste tipo de cursos.

Na liña de subvención do apartado b) dirixida a entidades impartidoras de formación, establécese un módulo adicional de 100 euros por persoa que completase unha formación, contía a tanto alzado para financiar actuacións de difusión, captación e selección de persoas participantes e similares.

A formación que se financie dentro da liña de subvención do apartado a), poderá cursarse desde o 1 de xaneiro de 2023 ata o 1 de setembro de 2025 pero a súa terminación e superación debe realizarse tras a data de publicación desta convocatoria.

A formación que se financie dentro da liña de subvención do apartado b), poderase executar desde a data de notificación ás entidades beneficiarias da resolución de concesión da subvención e ata o 15 de setembro de 2025.

As accións de formación deberán corresponder a algún dos seguintes tipos:

a) Para as persoas ocupadas ou desempregadas dentro do apartado a), formación de carácter profesional, relevante para a empregabilidade, existente no mercado dentro dos ámbitos dixital, da economía verde e da economía produtiva, vinculada a ámbitos onde se detectaron necesidades de contratación e formativas, que non estea ofertada ou financiada polos servizos públicos
de emprego, e que conduza á obtención dun diploma ou documento que garanta que a persoa certificada posúe un nivel determinado de coñecemento ou de habilidades sobre unha materia profesional determinada, de acordo ao establecido no Anexo II.

Cando a formación realizada estea referida ao ámbito dixital dentro do Anexo II, só terán validez os diplomas ou certificacións emitidos polos centros ou entidades que conten coa autorización da entidade provedora da tecnoloxía para impartir a formación que conduce á súa obtención.

b) Para as entidades impartidoras solicitantes da formación do apartado b), formación nas especialidades formativas do Catálogo de Especialidades Formativas do Sistema Nacional de Emprego, de acordo con o establecido no Anexo III. Esta formación ha de ser impartida de acordo ao respectivo programa formativo e acreditada pola entidade impartidora beneficiaria da
subvención.

A relación de accións de formación que poderán ser obxecto de financiamento será, respectivamente, as que figuran no Anexo II e no Anexo III e estarán dispoñibles na páxina web da Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (www.fundae.es).

As solicitudes desta subvención tramitaranse de forma electrónica mediante a aplicación informática que estará ao dispor das entidades impartidoras solicitantes na páxina web da
Fundación Estatal para a Formación no Emprego (www.fundae.es).

Colectivo obxectivo

Persoas desempregadas | Persoas traballadoras autónomas | Persoas traballadoras por conta allea

Persoas beneficiarias

Poderán ser beneficiarias destas subvencións:

a) Para a liña de subvención prevista no apartado a) as persoas traballadoras ocupadas, tanto por conta allea como persoas traballadoras pertencentes ao Réxime Especial de Traballadores Autónomos e as persoas socias traballadoras de entidades da Economía Social, e persoas desempregadas, que realicen formación nos termos establecidos desde o 1 de xaneiro de 2023 ata o momento de presentación da solicitude, sempre que a superación de tal formación, acreditada mediante a certificación respectiva de conformidade co indicado no artigo 14 da Resolución, produciuse con posterioridade á data de publicación do extracto da presente convocatoria.

b) Para a liña de subvención prevista no apartado b), as entidades impartidoras da formación, que xustifiquen a dispoñibilidade de instalacións e recursos que destinarán á impartición da formación e o cumprimento dos requisitos, condicións e especificacións dos programas formativos correspondentes.

Conforme co anterior, poderán solicitar esta subvención para a liña prevista no apartado b), as seguintes entidades impartidoras:

a) As entidades impartidoras de formación, públicas ou privadas, rexistradas para impartir as especialidades formativas para as que solicitan subvención, con presenza en máis dunha comunidade autónoma ou cidade con Estatuto de Autonomía, titulares de aulas ou instalacións para formación presencial ou plataformas dixitais, en función das especialidades solicitadas e da modalidade na que deben ser desenvoltas, que permitan a impartición das especialidades formativas que solicitan en, polo menos, dúas comunidades autónomas e que non teñan circunscrito nos seus estatutos ou instrumento de constitución, o seu ámbito de actuación a unha soa comunidade autónoma.

De igual modo, poderán solicitar subvención para a impartición de formación, as empresas cando estean rexistradas para iso nas especialidades formativas para a que solicitan subvención e dispoñan das instalacións para formación presencial ou de plataformas de teleformación, en función das especialidades solicitadas e da modalidade na que deben ser desenvoltas, que permitan a impartición das especialidades formativas que solicitan en, polo menos dúas comunidades autónomas.

b) As agrupacións previstas no artigo 11.3 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, con presenza en máis dunha comunidade autónoma ou cidade con Estatuto de Autonomía, constituídas por entidades impartidoras de formación rexistradas para impartir as especialidades formativas para as que solicitan subvención, titulares de aulas ou instalacións para formación presencial ou plataformas dixitais, en función das especialidades solicitadas e da modalidade na que deben ser desenvoltas, que permitan a impartición das especialidades formativas que solicitan en, polo menos, dúas comunidades autónomas.

Con este navegador móvete á seguinte (dereita) ou anterior (esquerda) axuda publicada.