Repositorio de información sobre apoios e subvencións con significación para o emprego

Tipo de axuda:

Formación e práctica| Inserción
Subvencións para a adquisición ou mellora de competencias para a transición ecolóxica, no marco do Programa Empleaverde+
Código: BDNS 749357
Data de publicación: 19/03/2024
Inicio solicitude: 20/03/2024
Remate solicitude: 03/06/2024

Entidade promotora:

Outras
- Fundación BIodiversidad

Obxecto da axuda

O objeto desta resolución e publicar a convocatoria para apoiar proxectos para a adquisición ou mellora de competencias, dirixidas a persoas desempregadas ou traballadoras, que dean resposta aos retos e oportunidades vencellados á transición ecolóxica.

Os proxectos darán resposta aos retos actuais vinculados á transición ecolóxica, contribuíndo a abordar as transformacións sistémicas dos sectores económicos mediante a adquisición de competencias necesarias para responder ás novas oportunidades de emprego no marco dunha economía verde. Á súa vez, as accións contribuirán á redución das brechas de xénero, a igualdade de oportunidades e trato entre mulleres e homes e a facer fronte ao reto demográfico.

Descrición da axuda

Os proxectos para a adquisición e mellora de competencias estarán orientados a facilitar o acceso ao mercado laboral e a fomentar a reciclaxe profesional e o emprendemento.

Os proxectos enmarcaranse nun dos seguintes eixos prioritarios, pertencentes ao ámbito da conservación e xestión da biodiversidade ou ao da mitigación e adaptación ao cambio climático:

 • Renaturalización urbana.
 • Xestión do patrimonio natural e as áreas protexidas.
 • Restauración ecolóxica.
 • Turismo de natureza sostible.
 • Explotacións agropecuarias sostibles (agricultura, gandería, apicultura).
 • Pesca e acuicultura sostibles.
 • Xestión forestal sostible.
 • Rehabilitación enerxética de edificios e eficiencia enerxética.
 • Construción de vivendas de baixo consumo.
 • Medio urbano: Urbanismo e mobilidade sostible.
 • Produción de enerxía renovable.
 • Emerxencias climáticas: Protección e resposta fronte a eventos extremos.
 • Medios de transporte electrificados
 • Economía circular / Prevención, xestión e transformación de residuos.

E deberán enmarcarse nalgunha das seguintes liñas de actuación:

Liña 1. Capacitación para a adquisición ou mellora de competencias para o emprego verde.

Os tipos de proxectos subvencionables desta liña se enmarcan dentro das seguintes áreas:

 • Accións de formación
 • Asesoramento / acompañamento
 • Comunidades de prácticas
 • Accións de innovación social

Liña 2. Capacitación práctica para persoas desempregadas "aprender traballando".

Os proxectos subvencionables desta liña son os de formación e contratación e os proxectos de formación en alternancia co emprego.

As subvencións concederanse para a execución de actividades que impulsen a mellora de competencias para o emprego e o emprendemento, dando resposta aos retos vinculados á transición ecolóxica e contribuíndo á sustentabilidade das actividades económicas en todos os sectores, no marco da economía verde e a través do Programa Empleaverde+.

Consideraranse gastos susceptibles de financiamento aqueles que fosen contraídos durante o período de execución de cada proxecto ou actividade beneficiaria (costes directos), tales como:

 • Gastos de persoal.
 • Gastos de participantes en proxectos da liña 2 (Capacitación práctica para persoas desempregadas "aprender traballando").
 • Gastos de subcontratacións
 • Gastos de execución

Os gastos deberán estar a nome da entidade beneficiaria, no caso de agrupacións os gastos deberán de estar a nome da entidade que sexa parte da agrupación e que executa o gasto.

Poderán ser considerados elixibles, fóra do período de execución do proxecto, sempre que o pago se producira ata a data de presentación da documentación de alegacións ao informe de liquidación provisional, os seguintes:

a) Os gastos notariais ou de compulsa necesarios para a xustificación do proxecto ou actividade obxecto da subvención.

b) Os gastos derivados da asistencia ás reunións presenciais ás que a FB convoca ás entidades beneficiarias.

c) Os gastos de amortización durante o período de execución do proxecto, de material inventariable adquirido previamente á execución do proxecto ou ben durante a execución do mesmo.

d) Pago das cotas da Seguridade Social e por conceptos de recadación conxunta que poderá efectuarse, nos supostos e condicións que estableza o ministerio competente, mediante entregas parciais periódicas a conta das devanditas cotas e conceptos con posterior regularización anual ou no momento en que se extinga a obrigación de cotizar.

e) Os custos relativos a unha garantía de prefinanciación constituída polo beneficiario/a de a subvención cando así se esixa.

f) Os gastos derivados do informe auditor necesario para a presentación da xustificación económica, no caso de que a entidade beneficiaria acóllase a esta modalidade de xustificación.

Colectivo obxectivo

Mulleres | Persoas con discapacidade | Persoas desempregadas | Persoas estranxeiras | Persoas maiores 45 anos | Persoas mozas SNGX | Persoas traballadoras por conta allea

Persoas beneficiarias

Poderán obter a condición de entidades beneficiarias as seguintes tipoloxías:

a) Persoas físicas.

b) Persoas xurídicas públicas.

c) Persoas xurídicas privadas, con ou sen ánimo de lucro.

d) As anteriores, en agrupación, que, aínda carecendo de personalidade xurídica, poidan levar a cabo os proxectos obxecto de subvención.

Con este navegador móvete á seguinte (dereita) ou anterior (esquerda) axuda publicada.