Repositorio de información sobre apoios e subvencións con significación para o emprego

Tipo de axuda:

Formación e práctica
Subvencións para accións formativas vinculadas ao Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais - 2023
Código: EFP/1189/2023
Data de publicación: 01/11/2023
Inicio solicitude: 02/11/2023
Remate solicitude: 11/11/2023

Entidade promotora:

Ministerio de Educación y Formación Profesional

Obxecto da axuda

Esta Orde ten por obxecto publicar as bases e a convocatoria para conceder as subvencións para abordar accións de formación profesional vinculadas ao Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais no ámbito laboral, realizadas polas entidades solicitantes.

Descrición da axuda

Entenderase por programa de formación aquel que inclúe unha ou varias accións formativas complementarias entre si.

a) Liña I: Formación vinculada a Certificados de Profesionalidade ou Certificados Profesionais, ofertados na súa totalidade ou de maneira parcial e con carácter modular, dirixida prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas, constituída por programas de formación sectoriais e transversais xenerais, así como programas transversais específicos dirixidos a persoas traballadoras autónomas, ou a persoas traballadoras e persoas socias traballadoras da economía social, que acheguen actividade económica.

Os programas de formación sectoriais, de ámbito estatal, estarán compostos por accións formativas vinculadas a Certificados de Profesionalidade ou Certificados Profesionais, ofertados na súa totalidade ou de maneira parcial e con carácter modular, dirixidas á formación de traballadores, que responda as necesidades de adquisición de competencias técnico-profesionais específicas a cada un dos sectores produtivos.

Os programas de formación transversais estarán compostos por accións formativas vinculadas a Certificados de Profesionalidade ou Certificados Profesionais, ofertados na súa totalidade ou de maneira parcial e con carácter modular, dirixidas á aprendizaxe de competencias transversais e comúns a varios sectores de actividade económica ou de competencias específicas dun sector para a reciclaxe e recualificación de traballadores doutros sectores.

b) Liña II: Formación dirixida a persoas traballadoras ocupadas, constituída por programas de accións formativas específicas vinculadas a Certificados de Profesionalidade ou Certificados Profesionais, ofertados na súa totalidade ou de maneira parcial e con carácter modular, para responder as necesidades de cualificación detectadas polas empresas que os centros de formación teñan xa acordados coas empresas destinatarias ou agrupamentos das mesmas.

Queda excluída desta Liña II a formación programada polas empresas no marco da formación bonificada á que fai referencia o artigo 6 da Lei 30/2015, de 9 setembro, pola que se regula o Sistema de Formación Profesional para o emprego no ámbito laboral.

c) Liña III: Formación dirixida prioritariamente a persoas traballadoras desempregadas, constituída por programas de formación específicos vinculados a Certificados de Profesionalidade ou Certificados Profesionais, ofertados na súa totalidade ou de maneira parcial e con carácter modular. Co fin de garantir que todos as persoas desempregadas do país teñan acceso aos programas de formación priorizados polo Goberno de España, as accións formativas incluídas nos mesmos deberán referirse ás áreas sectoriais prioritarias establecidas nas correspondentes convocatorias.

Colectivo obxectivo

Persoas desempregadas | Persoas traballadoras autónomas | Persoas traballadoras por conta allea

Persoas beneficiarias

Poderán solicitar estas subvencións para financiar a execución dos distintos tipos de programas vinculados:

a) As entidades de formación, públicas ou privadas, acreditadas, e rexistradas no seu caso, para a impartición dos certificados de profesionalidade que solicitan.

Se unha entidade preséntase ao amparo desta letra a) non poderá participar en ningunha das agrupacións previstas na letra b) para o mesmo tipo de programa de formación.

b) As agrupacións contempladas no artigo 11.3 da Lei 38/2003, de o 17 de novembro, con presenza no ámbito nacional, debendo dispoñer no devandito ámbito de instalacións debidamente acreditadas, e rexistradas no seu caso, que permitan a impartición das accións formativas solicitadas, constituídas por entidades de formación públicas ou privadas, acreditadas e/o rexistradas no correspondente Rexistro de Entidades de Formación, para as accións formativas obxecto da formación, xa sexa na modalidade presencial, de teleformación ou mixta.