Repositorio de información sobre apoios e subvencións con significación para o emprego

Tipo de axuda:

Contratación
Subvencións destinadas á contratación de persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil
Código: TR349Z
Data de publicación: 27/01/2023
Inicio solicitude: 28/01/2023
Remate solicitude: 27/02/2023

Entidade promotora:

Consellería de Emprego, Comercio e Emigración

Obxecto da axuda

Esta orde ten por obxecto publicar as bases e convocar as axudas para abordar accións de fomento de emprego en colaboración con organismos intermedios sen ánimo de lucro (asociacións empresariais sectoriais ou multisectoriais, clústeres empresariais e consellos reguladores) para a contratación durante nove meses de persoas mozas, incluídas e que consten como beneficiarias no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, co obxecto de proporcionarlles unha experiencia e práctica profesional que facilite a súa inserción laboral.

Descrición da axuda

A contía da subvención que se concederá será, por cada persoa moza contratada a tempo completo, a resultante de aplicar o método de custos simplificados calculado conforme o disposto nos artigos 67.1.b) e 67.5.a.i) do Regulamento (UE) nº 1303/2013. Este método de custos simplificados consiste nun baremo estándar de custo unitario segundo o grupo de cotización en que se atopen as persoas traballadoras en cuestión:

BECUIPREMMódulo BECU (persoa contratada/mes)Contía da axuda por 9 meses
BECU 1: grupo de cotización 1 a 43 veces o IPREM por persoa contratada2.656,82€23.911,38€
BECU 1: grupo de cotización 5 a 92 veces o IPREM por persoa contratada1.771,21€15.940,89€
BECU 1: grupo de cotización 10 a 111,5 veces o IPREM por persoa contratada1.328,41€11.955,69€

Colectivo obxectivo

Persoas mozas SNGX

Persoas beneficiarias

Poderán ser beneficiarios das axudas e subvencións previstas nesta orde, os organismos intermedios sen ánimo de lucro que se atopen inscritos no correspondente rexistro e dispoñan de centro de traballo en Galicia, entendendo por organismos intermedios sen ánimo de lucro os seguintes:

– Asociacións empresariais sectoriais ou intersectoriais, incluídas as de carácter tecnolóxico.

– Consellos reguladores de denominacións de orixe protexidas, de indicacións xeográficas protexidas e de agricultura ecolóxica.

– Agrupacións industriais empresariais (con personalidade xurídica propia, sen ánimo de lucro e domiciliadas en Galicia), que representen un colectivo de empresas galegas.

– Clústeres empresariais.

– Asociacións de persoas autónomas.